Homepagina
 Leveranciers
 Producten
 Nieuws
 Nieuwsbrief
 Activiteiten
 Nieuwe prod.
 Promoties
 Contact
 Verkoopsvoorw.
 Catalogi/brochure
 Webshop

Verkoopsvoorwaarden


ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Algemeen
Alle leveringen van goederen en diensten door onze firma geschieden tegen de hierna volgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Deze hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.


Artikel 1 - Prijsaanbiedingen
De prijsaanbiedingen zijn steeds gebaseerd op de vooraf medegedeelde verstrekte documenten en specificaties verstrekt door de klant. Niettemin behoudt onze firma zich het recht voor wijzigingen door te voeren waar zij dit noodzakelijk acht. De prijzen zijn definitief op het moment van versturing van de order confirmatie naar de klant en steeds exclusief BTW.
 

Artikel 2 - Leveringsvoorwaarden
De prijzen omvatten de standaardverpakking alsmede de transportkosten van het door de klant doorgegeven leveringsadres in Belgie en het GH Luxemburg, voor zover het totale bedrag van de bestelling hoger is dan 550 euro, excl. BTW. Voor bestellingen lager dan 550 euro, excl. BTW, wordt er een transportkost van 15 euro, excl. BTW, aangerekend. Indien de klant een andere wijze van verpakking en/of levering eist, zijn de hieraan verbonden verpakkings- en/of transportkosten ten laste van de klant.


Artikel 3 - Leveringstermijn
De door Achrom nv opgegeven leveringstermijn geldt enkel als inlichting en dit zonder waarborg van levering op de vooropgestelde datum. Niet respecteren van enige opgegeven leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding in onze hoofde, ( aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatieve titel door ons worden medegegeven zonder enige verbinternis). Het niet naleven kan tevens geen reden tot annulatie of wijziging van de bestelling met zich meebrengen.


Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding op de factuur. Elke factuur die op de vervaldatum onbetaald blijft, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van 1,5 % per maand, of 18 % per jaar met zich mee, en dit te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarenboven zal wanneer de factuur op de vervaldatum onbetaald is gebleven, een schadevergoeding van 10 % op het niet betaalde factuurbedrag opeisbaar zijn met een minimumbedrag van 50 euro.


Artikel 5 - Klachten
De klant wordt geacht bij ontvangst van de goederen en/of diensten deze te controleren of deze in overeenstemming zijn met de specificaties bepaald in de overeenkomst tussen Achrom nv en de klant.
Elke klacht moet ons onverwijld, en uiterlijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten, per aangetekend schrijven worden medegedeeld, zoniet is deze klacht laattijdig en onontvankelijk. Het doen gelden van deze klacht ontslaat de koper niet van zijn betalingsplicht, en zo onder meer blijven de verwijlinterest van 18 % per jaar en het schadebeding van 10 % opeisbaar.


Artikel 6 – Terugname van goederen
Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van Achrom nv. De producten, materialen of toestellen die zich niet standaard in het aanbodprogramma van Achrom nv bevinden en dus op speciale aanvraag van de klant zijn besteld, zullen nooit in rekening kunnen gebracht worden voor terugname.


Artikel 7 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
In geval van geschil zullen beide partijen zich gedragen naar de hierboven vermelde algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden. Alle geschillen tussen beide partijen zullen worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel van Gent en het Belgisch recht zal van toepassing zijn.


 


ACHROM nv
Phlippostraat 7
9870 Zulte -België
RPR BTW nr 0445.025.508
Tel 00 32 9 380.06.47
Fax 00 32 9 386 08 86
achrom@achrom.be
www.achrom.be

Nieuws
Ontdek de nieuwe HALO AQ-C18 Fused Core kolommen

Peptide analyses met de nieuwe HALO Phenyl Hexyl 160A

Promotie GracePure SPE columns


Nieuwsbrief Fabrikanten
2017-2018 LC - YMC kolom FLIP catalogus

IEX media voor de analyse en purificatie van biomoleculen

Nieuwsbrief van COSMOSIL : FAST FOOD ANALYSES


Activiteiten
LABORAMA 2018

Technisch seminarie ivm HPLC/UHPLC


Nieuwe produkten
Ontdek de nieuwe HALO AQ-C18 Fused Core kolom, nu aan speciale promotieprijs !

Peptide analyses met de nieuwe HALO Phenyl Hexyl 160A aan ZEER interessante prijs !

HALO GLYCAN LC Kolom voor Oligosacharides, Protein-linked Glycans & Glycopeptides


Promoties
Nieuwe HALO Fused Core kolommen aan zeer uitzonderlijke introductieprijzen

TOP 5 GC kolommen van SGE !

GC toebehoren voor de meeste GC's op de markt